Rainbow page separator

Radní schválili kompetence pro starostu a místostarostu

Neděle, 1. Únor 2015

Žďár nad Sázavou / Rozdělení kompetencí starosty a místostarosty schválili a doporučili zastupitelům žďárští radní. Starosta města Zdeněk Navrátil má zabezpečovat organizační, metodickou a jinou pomoc neuvolněným zastupitelům, finančnímu výboru, osadním výborům a komisím rady města. Dále má garantovat a koordinovat činnosti v projektovém, dotačním a grantovém financování včetně evropských fondů, v oblastech regionální a mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu, finanční kontroly a interního auditu, městské policie, strategického rozvoje města, mediálního obrazu, správy majetku, územního plánování, komunálních služeb, zdravotnictví, organizačních složek města a příspěvkových organizací města Poliklinika, Kultura Žďár a Knihovna M. J. Sychry. Starosta rovněž zajišťuje úkoly v krizovém řízení, bezpečnostní radě města, povodňové komisi a požární ochraně.
Pro místostarostu Žďáru nad Sázavou Josefa Klementa radní rovněž schválili zabezpečení organizační, metodické a jiné pomoci neuvolněným zastupitelům, finančnímu výboru, osadním výborům a komisím rady města a dále i garantování a koordinaci činnosti v konkrétních oblastech. Jedná se o rozpočet a finanční řízení, sociální oblast, školství, sport a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi. Do jeho pravomocí spadají rovněž příspěvkové organizace města v podobě žďárských základních a mateřských škol, základní umělecké školy, sociálních služeb, Active – SVČ a Sportis.