Rainbow page separator

Rozmarné léto? Podmáčené louky se radují!

Pondělí, 7. Srpen 2017

Sdružení krajina

Z letošního propršeného léta může být leckterý milovník horkých dnů lehce rozmrzelý, příroda to ale vidí jinak. Sucho již delší dobu trápí celou Českou republiku a ani chráněné vlhké louky Žďárských vrchů nezůstaly tohoto trendu ušetřeny. Zůstanou podmáčené louky podmáčené i v dalších letech? Budou se z jejich rozkvetlé krásy kochat také příští generace? Co se stane, jestliže vyschnou? To jsou otázky, které si posledních pár let pokládají pracovníci Sdružení Krajina. „Kosení podmáčených luk se věnujeme téměř již dvacet let. Zatímco v minulosti se při práci člověk neobešel bez holínek a některá místa přešel jen stěží, dnes přes ně projdete suchou nohou,“ říká o svých zkušenostech Tomáš Blažek, dlouholetý pracovník Sdružení Krajina.

Mokřady jako takové, podmáčených luk nevyjímaje, mají v krajině nezastupitelný význam. Fungují totiž jako houba. Při srážkách do sebe vsakují vodu, za sucha ji pak postupně uvolňují. Vezmeme-li v úvahu obecný předpoklad, který tvrdí, že bude docházet ke stále větším klimatickým výkyvům, kdy se budou období sucha střídat s prudkými dešti, tato funkce mokřadů se nám bude opravdu hodit. Nejen, že mokřadní plochy rapidně snižují rizika povodní a ochraňují tak naše majetky, ale zároveň pomáhají zasakování a udržení tolik potřebné vody v krajině. Jak můžeme vidět, v posledních letech se začíná projevovat špatný vliv meliorací a napřimování vodních toků, které odvádějí vodu z krajiny pryč. Za drahé peníze se teď snažíme napravit tyto chybné kroky našich předchůdců a zadržet vodu tam, odkud jsme ji v minulosti odvedli a kde ji ve skutečnosti potřebujeme.

S vysycháním luk je spojeno i riziko přeměny jejich vegetačního složení. „Místo vzácných vlhkomilných druhů, z nichž některé zde přežívají od poslední doby ledové, bychom tu za pár let mohli mít druhy suchých trávníků a stepí, tak jak je známe například z jižní Moravy“ vysvětluje Dagmar Papáčková. Co to pak ale udělá s naší krajinou? Bude druhová přeměna začátkem vymírání některých dalších druhů? To by s sebou samozřejmě přineslo řadu negativních důsledků nejen pro krajinu jako takovou, ale také pro samotného člověka, který je na dobře prosperující krajině úzce závislý.

Žďárské vrchy se mohou pyšnit spoustou zachovalých mokřadních komplexů, pramenišť a vlhkých luk. Ty však musí být pravidelně koseny, jinak zarostou a jejich tolik užitečná funce bude ztracena. Važme si proto toho, co zde máme, a investujme peníze do péče o podmáčenky dokud ještě není pozdě. Tato investice bude mnohonásobně menší než ta, kterou bychom později zaplatili.