Rainbow page separator

Generel dopravy budou moci lidé připomínkovat na podzim

Neděle, 25. Červenec 2021

Žďár nad Sázavou / Po prázdninách bude obyvatelům Žďáru představen takzvaný generel dopravy, který vznikal také díky spolupráci veřejnosti. Došlo k vyhodnocení slabých a silných stránek žďárské dopravy, příležitostí a možných rizik i rozboru problémů v jednotlivých lokalitách, přičemž podrobné informace k dispozici na webu www.generel.zdarns.cz. Z toho vyplynou návrhy pro konkrétní řešení problémů, na nichž dodavatel generelu spolupracuje s pracovní skupinou i odbornou veřejností, které budou následně podrobeny kritice obyvatel.
Výsledkem komplexní analýzy dat má být digitální model dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Součástí dopravního generelu je rovněž pasport komunikací včetně základní sítě cyklostezek a cyklotras i vedení linek MHD. Při tvorbě generelu bylo v průběhu loňského roku využito rovněž sčítání dopravy, ale i dotazníkové šetření či on-line průzkumy. Cílem se staly všechny druhy dopravy, kromě motoristů se sledovala také dopravní zátěž v různých lokalitách města ze strany chodců i cyklistů s následným zaměřením na jejich potřeby.