Rainbow page separator

Nový rok odstartuje Tříkrálovou sbírku již po šestnácté

Pátek, 1. ledna 2016

S Novým rokem vyráží do ulic skupinky tří králů. Ty je možné po celé České republice potkat v období od 1. do 14. ledna 2016. Jejich cílem je přinášet lidem poselství o narození Krista.

Koledníci u sebe mají plnou moc v podobě průkazky pro vedoucího skupinky, který je starší 15 let,a úředně zapečetěnou kasičku se třemi charakteristickými znaky: logo Charity Česká republika, razítko dobrovolnického centra Kambala, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, a pečetí obce či města, ve které sbírka probíhá.
Je le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošní šestnáctý ročník sbírky něčím výjimečný? „V le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce se nám podařilo oslovit o něco více tříkrálových skupinek, čemuž odpovídá navýšení počtu zapečetěných kasiček. Ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to rok je pro nás významný také pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to, že můžeme poděkovat všem dárcům a koledníkům prostřednictvím koncertu v Novém Městě na Moravě již podesáté,“ sdělila koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka Tříkrálové sbírky Veronika Dobrovolná.

Tříkrálová sbírka roku 2015 podpořila ve žďárské Charitě následující projekty:
– rekondiční poby[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví,
– zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku,
– humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny,
– denní stacionář Rosa – nákup devítimístného au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomobilu a provedení úprav k přepravě lidí na vozíku,
– podpora Linky důvěry Blansko,
– fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu,
– dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky.

V roce 2015 darovali lidé do 415 zapečetěných kasiček Oblastní charity Žďár nad Sázavou celkem 2 645 194 Kč. Do koledování se zapojilo přes 1 700 dobrovolníků.
„V roce 2016 použije Oblastní charita Žďár nad Sázavou finance získané ze sbírky prioritně na zajištění provozu služeb, které poskytuje pro potřebné na téměř celém území žďárského okresu. Množí se také dotazy, zda bude výtěžek použitý též na pomoc uprchlíkům. Za tím[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to účelem bylo zřízeno samostatné kon[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to Diecézní charity Brno v rámci veřejné sbírky přístupné pro dárce, kteří chtějí tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to oblast činnosti Charity podpořit. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude tedy přednostně použit v našem regionu,“ vysvětlila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou: Veronika Dobrovolná, mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz

Au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka tiskové zprávy: Lenka Šustrová