Rainbow page separator

Rozšíření křižovatky brzdí úbytek parkovacích míst

Pátek, 23. září 2016

Rozšíření křižovatky brzdí úbytek parkovacích míst

Žďár nad Sázavou / Studie proveditelnosti zřízení au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusové zastávky a přechodu u orlovny a na přechodu u mostu nad úvozem v lokalitě Klafar zaměstnává žďárskou radnici. Vychází při [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom z diplomové práce zklidňujících opaření v Libické ulici studenta Dopravní fakulty pardubické univerzity, kterou si radnice nechala vypracovat. Opatření z diplomové práce byla předložena k posouzení orgánům státní správy a k návrhu dalšího postupu. Ta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to práce je v současné době k nahlédnutí u komunitní koordiná[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torky žďárského úřadu.
Řeší se rovněž problematická situace na nedaleké frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tované křižovatce ulic Brodská a Revoluční, kde se s rozšiřující zástavbou Klafaru a zprovozněním mostu z Dolní ulice značně zvýšil provoz. Uvažuje se o dvou variantách řešení, ty si však žádají zrušení parkovacích míst v Brodské ulici, kterých je v by[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové zástavbě vybudované v 50. letech minulého s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toletí na dnešní poměry obecně nedostatek. Nebylo pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ještě rozhodnu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to o realizaci, neboť je problematické najít náhradní plochy pro přemístění parkovacích stání.